etnoblog

Az etnoblog többszerzős, közösségi blog, melynek fókuszában a Magyarországon élő kisebbségek, nemzetiségek kultúrája, problémái, illetve esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdései állnak.

Programajánló

Utolsó kommentek

info

Kisebbségi közéleti címlista

2008.07.15. 14:31 |

 


Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága

Elnök: Balog Zoltán

Titkárságvezető: dr. Arczt Ilona

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Tel.: (06-1)-441-5031, (06-1)-441-5032

Fax: (06-1)-441-5986

E-mail: emb@parlament.hu

Internet: http://www.parlament.hu/


A Bizottság kisebbségekkel kapcsolatos feladatai:

A Bizottság kezdeményezési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző joggal rendelkezik az

Országgyűlés kisebbségpolitikai és kisebbségeket érintő döntéseiben.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. sz. törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok védelme érdekében szerepet vállal a kisebbségi törvény végrehajtását szolgáló jogszabálytervezetek és az Országgyűlés költségvetési támogatására vonatkozó döntéseinek előkészítésében.

E feladatkörében a Bizottság különösen:

 • figyelemmel kíséri a kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati döntéseket, a MEH és az
 • illetékes minisztérium ez irányú tevékenységét, különös tekintettel a cigányság helyzetére vonatkozó kormányhatározatokra és az államigazgatási szervek ügykörébe tartozó kisebbségi feladatok végrehajtására;
 • figyelemmel kíséri az országos kisebbségi önkormányzatok működését, valamint a jogi státusukra, működésükre vonatkozó jogszabályokat;
 • részt vesz a kisebbségi törvény módosítását célzó, a kisebbségi önkormányzati választásról szóló és a kisebbségek parlamenti képviseletét biztosító törvényjavaslatok előkészítésében,
 • előterjeszti a kisebbségi szervezetek Országgyűlés általi támogatásának rendszerére vonatkozó javaslatot; tájékozódik a hazai és a határon túli kisebbségeket támogató alapítványok tevékenységéről;
 • évente javaslatot tesz külön országgyűlési határozat alapján a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására;
 • kapcsolatot tart a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős szervvel;
 • kapcsolatot tart azokkal a nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel, melyek a különböző országokban élő kisebbségek jogainak védelmével foglalkoznak;
 • kapcsolatot tart a hazai kisebbségek szervezeteivel és egyesületeivel, különös tekintettel
 • az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeire, ülésein biztosítja az országos kisebbségi önkormányzatok képviselőinek részvételét.

 

 

 

Országos Választási Bizottság

 Elnök: dr. Szigeti Péter

 

 

Országos Választási Iroda vezetője: Rytko Emília

1051 Budapest, József Attila u. 2-6.

Tel.: (06-1)-441-1600

Fax: (06-1)-441-1729

Honlap: http://www.valasztas.hu/

 

Miniszter: Kiss Péter

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.

Tel.: (06-1)-441-4429

Fax: (06-1)-441-4687

E-mail: kiss.peter@meh.hu

Honlap: http://www.meh.hu/

 

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítja:

 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos kormányzati tevékenységet (kisebbségpolitika), amely során ellátja a külön törvényben meghatározott, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos feladatokat,
 • előkészíti a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggő jogszabályokat,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival kapcsolatos tárgykörben törvény, vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki,
 • az érintett miniszterekkel együttműködve gyakorolja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati hatásköreit,
 • koordinálja a kormányzati szervek részvételét, közreműködését a kisebbségek jogainak érvényesülésében, a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése vonatkozásában együttműködik az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel a közigazgatási hivatalok szakmai irányításában.

 

A miniszteri feladat- és hatáskör ellátásában részt vevő szervezeti egységek:

Külkapcsolatokért és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság

Szakállamtitkár: Gémesi Ferenc

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.

Tel.: (06-1)-441-3800

Fax: (06-1)-441-3802

E-mail: knszfat@meh.hu

Honlap: http://www.nek.gov.hu/

 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály

Főigazgató: Németh Erika

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.

Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf. 2.

Tartózkodási cím: 1055 Budapest, Báthory u. 12. II/25.

Tel.: (06-1)-441-2211

Telefax: (06-1)-441-2212

E-mail: titkarsag.nekf@meh.hu

Honlap: http://www.nek.gov.hu/

 

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

Miniszter: dr. Takács Albert

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.

Levélcím: 1363 Budapest, Pf. 54.

Tel.: (06-1)-441-3703, (06-1)-441-3700, (06-1)-441-3701

Fax: (06-1)-441-3702

E-mail: miniszter@irm.gov.hu

Honlap: http://www.irm.gov.hu/

 

Igazságügyi Hivatal

1145 Budapest, Róna u. 135.

Telefon: (06-1)-460-4700, (06-1)-460-4748

E-mail: titkarsag@kih.gov.hu

Honlap: www.irm.gov.hu/nepugyvedje

 Jogi segítségnyújtás („Nép ügyvédje" szolgálat)

A „Nép ügyvédje" szolgálat olyan jogintézmény, amelynek keretében a Hivatal a hátrányos helyzetű állampolgároknak szakszerű jogi tanácsadást és beadványszerkesztést biztosít. 2008. január 1-jétől a szociálisan rászorulók eljárási jogi képviseletet is kaphatnak jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása során. A támogatás rászorultsági kategóriákhoz igazodik. 2004. április 1-jétől a rászorulók peren kívüli ügyekben is kaphatnak tanácsot, illetve készíttethetnek okiratot, 2008. január 1. után peres ügyekben is az állam által létrehozott új szervezet biztosítja majd a jogi képviseletet. A jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés), a névjegyzékben szereplő jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, jogi segítői szervezetek) nyújtják. A Hivatal munkatársai az alapfeladatukon túlmenően (határozathozatal), ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben - a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen - jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára.

 

 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Miniszter: dr. Hiller István

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Tel.: (06-1)-473-7000

E-mail: info@okm.gov.hu

Honlap: http://www.okm.gov.hu/

 

Az oktatási és kulturális miniszter a 167/2006.(VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése, valamint a 7. § (6) bekezdése alapján közreműködik a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok közötti oktatási kapcsolatok fenntartásában; ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásával kapcsolatos állami feladatok központi irányítását.

A kultúráért való felelőssége körében a külügyminiszterrel, valamint a kisebbségi területért felelős illetékes miniszterrel együttműködve - részt vesz a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában, ideértve a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, és az anyaországok közötti kulturális kapcsolatok fenntartását.

 

Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály

Főosztályvezető: Simon Istvánné

Tel.: (06-1)-473-77-14

E-mail: istvanne.simon@okm.gov.hu

Honlap: http://www.okm.gov.hu/

 Az Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály a közoktatás területén ellátja a nemzetiségi és etnikai oktatással, valamint az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos kormányzati feladatokat.

 A Főosztály a nemzetiségi és etnikai kisebbségek oktatással összefüggő feladatai körében:

 • közreműködik a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érintő nemzetközi egyezmények,
 • munkatervek előkészítésében, végrehajtásában, az anyanyelvi környezetben folyó pedagógusképzés és továbbképzés, a diákcsere szervezésében,
 • ellátja a nemzeti etnikai kisebbségi oktatás tankönyvellátásával összefüggő feladatokat,
 • segíti az iskolafenntartók kisebbségi közoktatással összefüggő feladatainak végrehajtását
 • és a kisebbségi önkormányzatok tevékenységét. Megszervezi az országos pedagógiai szakmai szolgáltatásokat.

 

Az Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály az alábbi feladatok ellátásában működik

közre:

 • felügyeli az esélyegyenlőséget szolgáló, hátránykompenzáló, esélyteremtő programokat,
 • ügyeket, a döntések előkészítését,
 • intézkedéseket kezdeményez az egyenlő bánásmód oktatásban való érvényesülése érdekében, esélyegyenlőséget segítő megoldásokat dolgoz ki, segítséget nyújt a helyi önkormányzati esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez,
 • programok kidolgozásával, illetve pályázatok kezdeményezésével, kiírásával ösztönzi a
 • hátrányos helyzetű és roma tanulók nevelését és oktatását, továbbá az integrációjukhoz szükséges fejlesztéseket,
 • ellátja az Országos Oktatási Integrációs Hálózat és Fejlesztési Központ tekintetében a
 • szakmai felügyeletet,
 • gondoskodik a romák által beszélt nyelvek iskolai oktatásához szükséges alapdokumentumok
 • szakmai megalapozásáról.

 

Közművelődési Főosztály

Főosztályvezető: Nagyné Vargha Melinda

Tel.: (06-1)-473-7636

Főosztályvezető-helyettes: Kovácsné Bíró Ágnes

Tel.: (06-1)-473-7729

dr. Székely András Bertalan vezető főtanácsos

Tel.: (06-1)-473-7591; (36)-20-807-1980

E-mail: andras.szekely@okm.gov.hu

 

A vezető főtanácsos feladata a nemzeti kisebbségek közművelődési, művészeti, közgyűjteményi ügyeinek és kulturális anyanemzeti kapcsolatainak a segítése.

 

Roma Integrációs Titkárság

Titkárságvezető: dr. Borovszky Timea

Tel.: (06-1)-473-7573

Romaügyi stratégiai főtanácsadó: Katonáné Kállai Katalin

Tel.: (06-1)-473-7287

 

A Roma Integrációs Titkárság az államtitkár közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység, mely koordinálja a szakmai területek tevékenységét, támogatja a szakállamtitkárok munkáját a romákat, a romák esélyegyenlőségét érintő oktatási programok megvalósítása során, illetve a romákkal, a romák képviseletével kapcsolatos kulturális kérdésekben.

A Titkárság szervezi a minisztérium képviseletét a romaügyi egyeztetés tárcaközi fórumain, biztosítja a diszkrimináció elleni szemlélet érvényre jutását az oktatással és kultúrával összefüggő jogszabályok módosításakor. Részt vesz a hátrányos helyzetű és roma fiatalok integrációját szolgáló uniós forrásokból megvalósuló programok és pályázatok előkészítésében és a végrehajtásukkal kapcsolatos ellenőrzés szakmai szempontjainak kialakításában.

Előterjesztéseket készít a hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjával kapcsolatos fejlesztések koncepcionális és stratégiai kérdéseinek eldöntésére, a szegregáció felszámolása és a nem fogyatékos tanulók fogyatékossá minősítésének visszaszorítása érdekében.

 

 

Romaügyekért felelős vezető: dr. Plankó Erika főosztályvezető

Tel.: (06-1)-441-3640

E-mail: plankoe@irm.gov.hu

 

Romaügyi referens: dr. Horváth Karolina

E-mail: horvathkarolina@irm.gov.hu

Tel.: (06-1)-441-3754

 

Az igazságügyi tárca ingyenes zöld száma: 06-80-244-444, amelyen az ügyfelek 24 órában tájékoztatást kaphatnak a tárca négy ügyfélszolgálati hálózatáról, ezen belül a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat ügyvédeinek ügyfélfogadási elérhetőségeiről. A zöld szám tárcsázását követően jelentkező üzenetrögzítő átfogó eligazítást ad a tárca további három segítségnyújtó szolgálatáról is: a nép ügyvédje és az áldozatsegítő szolgálat mellett a tárca általános hatáskörrel bíró vidéki ügyfélszolgálati irodáiról is.

 

A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat kifejezetten olyan ügyekkel foglalkozó jogsegélyszolgálat, amelyekben az ügyfelet roma származása miatt érte jogsérelem. A szolgáltatás kiterjed a jogi tanácsadásra, okiratszerkesztésre, perindításra, valamint perbeli jogi képviseletre. Az ügyvéd a szolgáltatást ingyen nyújtja az ügyfélnek.

 

Roma Antidiszkriminációs Hálózatban dolgozó ügyvédek ügyfélfogadási elérhetőségei

Budapest

dr. Várhelyi W. Péter

Székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 76.

Tel.: (06-1)-322-8903

Félfogadás: hétfő 16.00 és 18.00 óra között

Félfogadás: szerda 15.00 és 17.00 óra között

 

dr. Lázók Tibor

Székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 76.

Tel.: (06-1)-322-8903

Félfogadás: kedd 10.00 és 12.00 óra között

Félfogadás: csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

 

Bács-Kiskun megye

dr. Urbán József

Székhely: 6000 Kecskemét, Gizella tér 1/B.

Tel.: (06)-76 476-344

Félfogadás: kedden és csütörtökön 14.00 és 16.00 óra között

 

Baranya megye

dr. Olt György

Székhely: 7700 Mohács, Kossuth u. 51.

Tel.: (06)-69 311-643

Félfogadás: hétfő 15.00 és 17.00 óra között

Félfogadás: szerda 16.00 és 18.00 óra között

 

dr. Sziptner Attila

Székhely: 7630 Pécs, Csaba u. 11/1.

Tel.: (06)-72 330-485

Félfogadás: hétfőn és pénteken 11.00-13.00 óra között

 

Békés megye

dr. Petneházi Zsigmond

 

Székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 4.

Tel.: (06)-66 411-011/182 mellék

Félfogadás: hétfő 9.00 és 11.00 óra között

szerda 15.00 és 17.00 óra között

Székhely: 5540 Szarvas, Arató Pál u. 1/1.

Tel.: (06)-66 216-004

Félfogadás: minden hónap első csütörtök 9.00-11.00 óra között

Székhely: 5000 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Tel.: (06)-66 452-252

Félfogadás: minden hónap első csütörtök 15.00 és 17.00 óra között

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

dr. Kiss Éva

Székhely: 3527 Miskolc, Mindszent tér 1.

Tel.: (06)-46 509-368

Félfogadás: hétfő 8.00 és 10.00 óra között

csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

 

dr. Főnyedi Béla

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Tel.: (06)-47 525-100

Félfogadás: szerda 15.00 és 17.00 óra között

péntek 10.00 és 12.00 óra között

 

dr. Kocska János

Székhely: 3600 Ózd, Árpád vezér u. 22.

Tel.: (06)-48 477-360

Félfogadás: hétfő és szerda 8.00 és 10.00 óra között

 

Csongrád megye

dr. Simonné dr. Báron Zsuzsanna

Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 7.

Tel.: (06)-62 510-572

Félfogadás: szerda, péntek 13.00 és 15.00 óra között

Székhely: 6932 Magyarcsanád, Fő u. 49.

Tel.: (06)-62 261-766

Félfogadás: minden hónap első szerdája 17.00 és 19.00 óra között

Székhely: 6600 Szentes, Kiss Bálint u. 3.

Félfogadás: minden hónap második keddjén

Székhely: 6768 Baks, Fő u. 92.

Félfogadás: minden hónap harmadik keddjén

 

dr. Szirtesi Zsuzsanna

Székhely: 6722 Szeged, Jósika u. 41.

Tel.: (06)-62 479-028

Félfogadás: hétfő és csütörtök 14.00-16.00 óra között

 

Fejér megye

dr. Dobai Lajos

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.

Tel.: (06)-22 505-985

Félfogadás: hétfő 16.00 és 18.00 óra között

 

Győr-Moson-Sopron megye

dr. Karcagi-Mészáros Zsolt

Székhely: 9023 Győr, Szigethy A. u. 109.

Tel.: (06)-96 442-968

Félfogadás: kedd, péntek 10.00 és 12.00 óra között

 

Hajdú-Bihar megye

dr. Czakó Marianna

Székhely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 38.

Tel.: (06)-52 541-657

Félfogadás: hétfő 15.00 és 17.00 óra között

szerda 14.00 és 16.00 óra között

 

dr. Lévay Edit

Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.

Tel.: (06)-54 500-364

Félfogadás: kedden és pénteken 9.00 és 11.00 óra között

 

Heves megye

dr. Keindlné dr. Patyi Zsuzsanna

Székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 3. I/12.

Tel.: (06)-36 545-155

Félfogadás: hétfő 10.00 és 12.00 óra között

Székhely: 3384 Kisköre, Kossuth út 8.

Tel.: (06) 36 558-000

Félfogadás: csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

Székhely: 3358 Erdőtelek, Fő út 105.

Tel.: (06)-36 496-001

Félfogadás: szerda 15.00 és 17.00 óra között

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye

dr. Fancsali Ágnes

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry u. 19.

Tel.: (06)-56 514-332

Félfogadás: hétfő 8.00 és 10.00 között

csütörtök 16.00 és 18.00 óra között

Székhely: 5235 Tiszabura, Haladás u. 1/A.

Tel.: (06)-59 355-152

Félfogadás: minden hónap első hétfője 13.00 és 15.00 óra között

 

Komárom-Esztergom megye

dr. Kiss Juhász István

Székhely: 2800 Tatabánya, Ságvári u. 15.

Tel.: (06)-34 309-726

Félfogadás: hétfő, csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

 

Nógrád megye

dr. Farkas Imre

Székhely: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 19. I/105.

Tel.: (06)-32 355-027

Félfogadás: kedd 9.00 és 11.00 óra között

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 18.

Tel.: (06)-35 505-995

Félfogadás: szerda 9.00 és 11.00 óra között

 

Pest megye

dr. Molnár Iván

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Tel.: (06)-56 514-300

Félfogadás: hétfő, szerda 15.00 és 17.00 óra között

 

dr. Kenéz Tibor

Székhely: 2635 Vámosmikola, Börzsönyi út 1.

Tel.: (06)-27 377-565

Félfogadás: szerda 14.30 és 16.00 óra között

 

dr. Muhi Erika

Székhely: 2030 Érd, Alsó u. 3.

Tel.: (06)-23 365-132/310. mellék

Félfogadás: hétfő 16.00 és 18.00 óra között

Székhely: 2451 Ercsi, Szent István út 12. Eötvös József Művelődési Ház

Félfogadás: szerda 16.00 és 18.00 óra között

 

Somogy megye

dr. Kócsó József

Székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/8.

Tel.: (06)-82 413-906

Félfogadás: hétfő, szerda 15.00 és 17.00 óra között

 

dr. Zárdai Istvánné dr. Ádám Edit

Székhely: 7500 Nagyatád, Baross u. 5. 2/211.

Tel.: (06)-82 504-573

Félfogadás: páros héten csütörtök 13.00 és 15.00 óra között

Székhely: 7570 Barcs, Széchenyi u. 20.

Tel.: (06)-82 461-256

Félfogadás: páros héten csütörtök 10.00 és 12.00 óra között

Székhely: 8600 Siófok, Koch köz 2.

Tel.: (06)-84 310-090

Félfogadás: páratlan héten péntek 10.00 és 14.00 óra között

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

dr. Lőkös Eleonóra

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.

Tel.: (06)-42 504-063/15 mellék

Félfogadás: hétfő 13.00 és 15.00 óra között

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.

Tel.: (06)-42 420-633-183. mellék

Félfogadás: szerda 15.00 és 17.00 óra között

 

dr. Ferenczy Róbert

Székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 6.

Tel.: (06)-45 421-523

Félfogadás: kedd 13.00 és 15.00 óra között

Székhely: 4800 Vásárosnamény, Táncsics u. 19.

Tel.: (06)-45 570-014

Félfogadás: kedd 9.00 és 11.00 óra között

 

Tolna megye

dr. Sümegi Helga

Székhely: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Tel.: (06)-74 410-854

Félfogadás: kedd 14.00 és 16.00 óra között

Székhely: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 120.

Félfogadás: csütörtök 17.00 és 19.00 óra között

 

Vas megye

dr. Kabay Gábor

Székhely: 9700 Szombathely, Óperint u. 1.

Tel.: (06)-94 318-734

Félfogadás: kedd 16.30 és 18.30

péntek 16.00 és 18.00 óra között

 

Veszprém megye

Ifj. dr. Harcos Gábor

Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Tel.: (06)-88 406-578

Félfogadás: hétfő, csütörtök 15.00 és 17.00 óra között

Székhely: 8100 Várpalota, Szent István u. 7-9.

Tel.: (06)-88 582-570

Félfogadás: kedd, péntek 16.00 és 20.00 óra között

 

Zala megye

dr. Németh Györgyi

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14.

Tel.: (06) 93 516-770

Félfogadás: kedd és csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

 

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Hivatalvezető: dr. Németh Éva

Székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 32.

Tel.: (06-96)-514-424

Fax: (06-96)-514-420

E-mail: kozighiv@gyor.b-m.hu

Honlap: http://www.gyorkozig.hu/

 

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

Főosztályvezető: Fritz Balázsné dr.

Tel.: (06-96)-514-474

Fax: (06-96)-514-478

 

Kirendeltségek:

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Vas Megyei Kirendeltsége

Címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

A kirendeltség vezetője: dr. Tömböly Tamás hivatalvezető-helyettes

Tel.: (06-94)-506-500

Fax: (06-94)-510-793

E-mail: kozighiv@vas.b-m.hu

Honlap: http://www.vaskozig.helyinfo.hu/

 

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-94)-506-515

 

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Zala Megyei Kirendeltsége

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

A kirendeltség vezetője: dr. Doba István hivatalvezető-helyettes

Tel.: (06-92)-597-200

Fax: (06-92)-597-256

E-mail: kozighiv@zala.b-m.hu

Honlap: http://www.zalakozig.hu/

 A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-92)-597-221

 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Hivatalvezető: dr. Gelencsér József

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Tel.: (06-22)-316-321

Fax: (06-22)-310-391

E-mail: kozighiv@fejer.b-m.hu

Honlap: http://www.fejerkozig.helyinfo.hu/

 

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

Főosztályvezető: dr. Muzs Edit

Tel.: (06-22)-514-781

Fax: (06-22)-514-761

 

Kirendeltségek:

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Veszprém Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: dr. Kovács Imre hivatalvezető-helyettes

 Címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Tel.: (06-88)-579-304

Fax: (06-88)-579-349

E-mail: kozighiv@veszprem.b-m.hu

Honlap: http://www.veszpremkozig.helyinfo.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-88)-579-328

 

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: dr. Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Tel.: (06-34)-512-150

Fax: (06-34)-336-208

E-mail: kozighiv@komarom.b-m.hu

Honlap: http://www.kemkh.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-34)-512-157

 

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Hivatalvezető: Hoffmanné Németh Ildikó

Székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Tel.: (06-82)-502-600

Fax: (06-82)-502-603

E-mail: kozighiv@somogy.b-m.hu

Honlap: http://www.kozig.somogy.hu/

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

Tel.: (06-82) 502-621

Fax: (06-82) 502-630

Kirendeltségek:

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Baranya Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: dr. Bércesi Ferenc hivatalvezető-helyettes

Címe: 7601 Pécs, József A. u. 10.

Tel.: (06-72) 507-000

Fax: (06-72) 507-012

E-mail: hivatal@barko.hu

Honlap: http://www.barko.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-72)-507-037

 

 Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Tolna Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: dr. Láng Ágnes hivatalvezető-helyettes

Címe: 7101 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Tel.: (06-74)-501-200

Fax: (06-74)-312-674

E-mail: hivatal@tolna.b-m.hu

Honlap: http://www.kozig.tolnamegye.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-74)-501-230


KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Hivatalvezető: Dr. Forgács Imre

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Tel.: (06-1)-235-1700

Fax: (06-1)-235-1703

E-mail: ehatosag@bfkh.bm.hu

Honlap: http://www.bfkh.hu/

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

Főosztályvezető: dr. Danka Ferenc

1052 Budapest, Városház u. 7.

Tel.: (06-1)-485-6919

Fax: (06-1)-317-6240

Váci utca 62-64. épület részlegének telefonszáma (06-1)-483-1476

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Megbízott hivatalvezető: dr. Balás István

Székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

Tel.: (06-36)-412-016

Fax: (06-36)-410-764

E-mail: kozighiv@heves.b-m.hu

Honlap: http://www.heveskozig.helyinfo.hu/

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

Főosztályvezető: dr. Illés Endre

Tel.: (06-36)-410-868

Fax: (06-36)-410-764

Kirendeltségek:

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: dr. Orosz Gábor hivatalvezető-helyettes

Címe: 3541 Miskolc, Városház tér 1

Tel.: (06-46)-321-621

Fax: (06-46)-321-601

E-mail: kozighiv@borsod.b-m.hu

Honlap: http://www.borsod.b-m.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-46)-322-629

 

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal

Nógrád Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: dr. Szandai László hivatalvezető-helyettes

Címe: 3101 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Tel.: (06-32)-520-472

Fax: (06-32)-422-470

E-mail: kozighiv@nograd.b-m.hu

Honlap: http://www.nogradkozig.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-32)-520-486

 

ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Hivatalvezető: dr. Kerekes Edit

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Tel.: (06-52)-507-575

Fax: (06-52)-507-585

E-mail: kozighiv@hajdu.b-m.hu

Honlap: http://kozighivatal.hbmo.hu/

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

dr. Fazekasné dr. Veszprémy Anna

Tel.: (06-52)-507-577

Fax: (06-52)-507-577

 

Kirendeltségek:

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: Dr. Csíkos Zoltán hivatalvezető-helyettes

Címe: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

Tel.: (06-56)-507-475

Fax: (06-56)-376-012

E-mail: kozigazgatasi.hivatal@jasz.b-m.hu

Honlap: http://www.jaszkh.helyinfo.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06/56)-511-936

 

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: dr. Rácz János hivatalvezető-helyettes

Címe: 4401 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Tel.: (06-42)-504-990

Fax: (06-42)-506-026

E-mail: kozigazgatasi.hivatal@szabolcs.b-m.hu

Honlap: www.bm.hu/kh¬_szabolcs/kozt.html

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-42)-594-219

 

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Hivatalvezető: dr. Siket Judit

Székhely: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

Tel.: (06-62)-562-662

Fax: (06-62)-562-601

E-mail: kozighiv@csongrad.b-m.hu

Honlap: http://www.csmkozig.hu/

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

Főosztályvezető: dr. Balogh Zoltánné

Tel.: (06-62) 562-684

Fax: (06-62) 562-601

 

Kirendeltségek:

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: dr. Metzinger Éva

Címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Tel.: (06-76)-513-713

Fax: (06-76)-513-703

E-mail: kozighivatal@bacs.b-m.hu

Honlap: http://www.bacskozig.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-76)-513-737

 

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Békés Megyei Kirendeltsége

A kirendeltség vezetője: Dr. Pataki István hivatalvezető-helyettes

Címe: 560 Békéscsaba, József A. u. 2-4.

Tel.: (06-66)-441-594

Fax: (06-66)-441-529

E-mail: bekeskozig.helyinfo@bekes.b-m.hu

Honlap: http://www.bekeskozig.helyinfo.hu/

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:

(06-66)-441-594

 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Miniszter: dr. Veres János

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Tel.: (06-1)-318-2066, (06-1)-327-2100

Fax: (06-1)-318-2570

Honlap: http://www.p-m.hu/

A miniszter - a 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján - az államháztartásért való felelőssége körében elkészíti (egyebek mellett) a helyi és kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról, a részükre nyújtandó támogatásokról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

A miniszteri feladat- és hatáskör ellátásában részt vevő szervezeti egységek:

dr. Várfalvi Attila szakállamtitkár

Tel.: (06-1)-327-2117

Fax: (06-1)-266-0183

 

Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztály

Főosztályvezető: dr. Varga Sándor

Tel.: (06-1)-327-2256

 

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Miniszter: Lampert Mónika

1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Levélcím: 1373 Budapest, Pf. 609.

Tel.: (06-1)-475-5700, (06-1)-475-5800

Honlap: http://www.szmm.gov.hu/

 

A miniszter - a 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján - a romák társadalmi integrációjának előmozdításával összefüggő jogszabályokat előkészíti, továbbá e tárgykörben törvény, vagy kormányrendelet felhatalmazása lapján miniszteri rendeletet ad ki.

 A miniszteri feladat- és hatáskör ellátásában részt vevő szervezeti egységek:

Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárság

Szakállamtitkár: Hornungné Rauh Edit

Tel.: (06-1)-475-5800

Fax: (06-1)-312-8048

Honlap: http://www.szmm.gov.hu/

 

Roma Integrációs Főosztály

Főosztályvezető: dr. Ürmös Andor

Tel.: (06-1)-475-5820

Internet: http://www.szmm.gov.hu/A főosztály jogszabály-előkészítő tevékenységet végez. Ennek keretében részt vesz a romák társadalmi integrációját, esélyegyenlőségét megteremtő jogszabályok szakmai koncepciójának kidolgozásában, vizsgálja e jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását és figyelemmel kíséri megvalósulásukat. A költségvetés előkészítése során részt vesz a roma integrációs célú költségvetési előirányzatok tervezésében.

 A főosztály tervezési, stratégiai feladatkörében:

 • előkészíti a romák társadalmi integrációját elősegítő szakmapolitikai koncepciókat, stratégiai döntéseket, javaslatokat, cselekvési és szakmai programokat,
 • szakmapolitikai intézkedéseket kezdeményez a romák társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, különösen a jogegyenlőség, az életminőség javítása, az oktatás-képzés, a foglalkoztatás, az identitás erősítése és a társadalmi kommunikáció területén,
 • koordinálja a romák társadalmi integrációját elősegítő programok kialakítását és végrehajtását.

 

A főosztály támogatási, fejlesztési feladatkörében:

 • lebonyolítja a roma népesség társadalmi integrációját elősegítő pályázatokat,
 • kezeli a Roma Kulturális Alapot, valamint a Roma Koordinációs és Intervenciós Keretet,
 • kialakítja a roma népesség társadalmi integrációját elősegítő nemzetközi források felhasználásának szakmai tartalmát, részt vesz a nemzetközi finanszírozású programok szakmai
 • monitorozásában.

 

Pályázatok, programok:

 • Roma Koordinációs és Intervenciós Keret
 • Roma Kulturális Alap
 • Roma Integráció Évtizede Program
 • A roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modellprogramja
 • Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

 

A Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el a kormány és a minisztérium esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi

befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése érdekében.

 

· 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://etno.blog.hu/api/trackback/id/tr21569338

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A nép ügyvédje 2009.10.25. 12:40:46

A szociálisan hátrányos helyzetűeknek hoztak létre egy olyan intézményt, amelynek a segítségével a támogatásra jogosultak szakszerű jogi tanácsot, eljárási képviseletet kaphatnak. Az erről szóló 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról jogszab...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Kultúra

Esélyegyenlőség

Programajánló