etnoblog

Az etnoblog többszerzős, közösségi blog, melynek fókuszában a Magyarországon élő kisebbségek, nemzetiségek kultúrája, problémái, illetve esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdései állnak.

Programajánló

Utolsó kommentek

érdekes

A cigány kisebbségi önkormányzatok és a rendőrség együttműködése 2000-ben

2008.07.15. 17:43 |

 

2005.09.22. csütörtök 11:35

Az együttműködés alapvető célja a Rendőrség és a cigányság közötti konfliktus- és előítélet-mentes viszony megteremtése, a két érintett közötti párbeszéd javítása.

 

Fő területei a bűnmegelőzés, az áldozattá válás elkerülése, ismeretterjesztő kommunikáció, valamint a Felek képviselőinek együttműködése, mely a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról szóló 1047/1999. (V. 5.) Korm. határozat szellemében jött létre.

A belső normában meghatározott - részben határidőhöz kötött- feladatok végrehajtása megkezdődött.

 

A megyei rendőr-főkapitányságok értékelő jelentései alapján az alábbi tapasztalatok állapíthatók meg

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság:

 

Az Országos Cigány Önkormányzatnak nincs a BRFK-val azonos szintű szervezete. Az OCÖ elnökének, Farkas Flórián úrnak a megbízásából Budapest képviseletét a Pest megyei Cigány Önkormányzat elnöke, Kökény Kálmán úr látja el 2000 március 29-e óta.

A BRFK Bűnmegelőzési Osztályról kijelölésre került a kapcsolattartó tiszt, aki napi munkakapcsolatot alakított ki a Budapest képviseletét ellátó Pest Megyei CKÖ Elnökével.

A BRFK 2000. évi Munkatervében foglaltaknak megfelelően valamennyi kerületi rendőrkapitányság lépéseket tett a cigány kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolatok kiépítésének irányába. Ennek érdekében kölcsönösen vizsgálták a helyi bűnmegelőzési programok, előadások, fórumok általi közös kapcsolódási pontokban rejlő lehetőségeket, melyek alapul szolgáltak a kerületek egy része által már megkötött Együttműködési Megállapodásoknak.

 

A 4/2000. ORFK Intézkedés alapján 2000. április 7-én a BRFK Személyügyi Főosztály Szervezésében bizottsági ülést tartottak, melynek tárgya a cigány származású középiskolás fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében kiírt felhívásra beérkezett 1 db. írásos pályázat elbírálása volt. A Bizottság nem javasolta a pályázat elfogadását, mert értékelése szerint nem felelt meg a kiírt feltételeknek.

 

Az ORFK szervezésében megrendezett "Rendőrség és Roma Kisebbség Magyarországon" holland-magyar interregionális projekt képzésére rendőrtisztek kerültek beiskolázásra a BRFK állományából. A szeptember-október hónapokban lezajlott képzések keretében a résztvevők betekintést nyerhettek a roma hagyományvilágba, ezáltal megismerve a kisebbség életének sajátosságait, viszonyrendszerét, tetteik mozgatórugóit, melyet később feldolgozva a minőségi rendőri feladatellátás során tudnak hasznosítani.

Kapcsolatfelvétel történt Rostás-Farkas György úrral a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság Elnökével a bűnmegelőzés területén történő együttműködés kialakítása végett.

 

Kökény Kálmán úr megkeresésére a BRFK Bűnmegelőzési Osztály munkatársai 2000. november 21-22-én kábítószer-prevenciós előadásokat tartott a Budapest, VII. ker. Felsőerdősor u. 6. sz. alatti Kalyi Jag Roma Nemzetiségi és Számítástechnikai Szakiskolában.

A meglévő együttműködés keretében a Bűnmegelőzési Osztály felkérést kapott 2001 februárjában az Országos Cigány Információs és Művelődési Központban megtartandó drogprevenciós programokon történő részvételre (népszerű rendőrök általi előadások tartása, fotókiállítás szervezésében való közreműködésre).

Ezenkívül olyan iskolákban is felmerült igény kábító-szermegelőzési előadások megtartására, ahol a cigány kisebbséghez tartozó tanulók száma meghatározó. Az előadások szervezése jelen időszak feladatát képezi.

A BRFK képviseletét ellátó Bűnmegelőzési Osztály tervezi továbbá, hogy munkatársai által végzett drogmegelőzési, bűnmegelőzési, D.A.D.A. Program oktatás mellett az áldozatvédelemi tevékenységet is megjeleníti a tanintézményekben, különös tekintettel azokra, ahol nagy létszámban van képviselve a roma kisebbség.

 

Az osztály szervezésében 2001-ben az áldozatvédelmi tevékenységekhez kapcsolódóan vándorkiállítás megrendezésére kerül sor valamennyi kerületi rendőrkapitánysági épületben. A kiállítási tablókon az ENSZ által képviselt általános és alkotmányos emberi jogok mellett, képi formában kerülnek megjelenítésre, a jogszerű rendőri intézkedések leírása, valamint az áldozat-védelemhez kapcsolódó kárenyhítési lehetőségek. Ennek kapcsán a kerületi lakosoknak, köztük a cigány kisebbségi önkörmányzatok tagjainak is lehetőségük lesz a kiállítás által nyújtott jogi ismeretek megismerésére.

 

Budapest mind a huszonhárom kerületében megválasztásra kerültek a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok.

A kerületi kapitányságok közül csak a IV., a VIII. és XI. kerületi kapitányságoknak sikerült írásos együttműködési megállapodást kötni a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal.

A tájékoztatás szerint több kerületben 2001. I. negyedévében várható e téren előre lépés, ugyanis az érintettek között az Együttműködési Megállapodás aláírásának előkészítése folyamatban van. A kapitányságok többsége kijelölte összekötő tisztét, akik írásos megállapodás nélkül is jónak mondható munkakapcsolatot alakítottak ki a helyi CKÖ vezetőivel.

 

Baranya megye:

 

- A "Cigányság a holnapért" c. regionális konferencián a két étintett fél értékelte az eddigi időszak eredményeit, meghatározásra kerültek azok a feladatok, amelyek teljesítése előbbre viszi kapcsolatukat.

- A 2000/2001-es tanévben több előadást került megrendezésre a megye egyetlen cigány középiskolájában, a Ghandi Gimnáziumban. Az előadásokon a fiatalkori bűnözésről, az erőszakos bűncselekményekről és a kábítószer okozta problémákról volt szó.

- Magyarmecskén, ahol a lakosság igen nagy százalékban roma származású, az iskola meghívására egész napos Bűn- és baleset-megelőzési Napot tartottak. Ezen részt vett a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály Mecsek Beavatkozó Alosztálya egy bemutatóval, a Bűnmegelőzési Osztály, pedig gyermek-, és ifjúságvédelmi foglalkozásokkal, valamint helyszínen történő kerékpár jelölési akcióval.

- A 2000/2001 tanévben több olyan iskolában is oktatják a D.A.D.A. programot, amelyekben nagyobb a roma gyerekek aránya. Például Pécset elsősorban a Csokonai Vitéz Mihály Álta-lános Iskola több osztályában, Komlón a Kenderföldi és a Szilvási iskolák egyes osztályaiban, valamint Baksán és Bogádmindszenten.

- A Megyei Bűnmegelőzési Osztály három fővel részt vett az ORFK által szervezett és a Mediátor Tanácsadó Iroda által "A Rendőrség és a roma kisebbség" címmel rendezett holland-magyar tréning-programon. A program elsősorban a Rendőrség és a cigány önkormányzatok közti együttműködésről, a kapcsolat formáiról, a Rendőrség és a cigány önkormányzatok közti együttműködésről, a kapcsolat formáiról, a Rendőrség és a roma kisebbség közti konfliktuskezelésről adott elméleti és gyakorlati ismereteket.

A tréning során hallottakról tájékoztatást kaptak a rendőrkapitányságok összekötő tisztjei is.

- A Bűnmegelőzési Osztály széleskörű felvilágosítást adott a megyében élő cigány lakosságnak az áldozatvédelemről és a kárenyhítés lehetőségéről.

A rendőrkapitányságok és a leginkább cigány származásúak által lakott települések Polgármesteri Hivatalainak -ügyfelek fogadására létrehozott- helyiségeiben elhelyezték az áldozatvédelemről és a kárenyhítésről szóló, valamint a Pécs, Gábor u. 2. sz. alatt működő Áldozatvédelmi Iroda működését ismertető tájékoztatót.

 

Bács-Kiskun megye:

 

A megyében is létrejött az MRFK és a Bács-Kiskun Megyei Cigány Érdekképviseleti Szervezettel az együttműködési megállapodás, és elkészült a 2000. évi munkaterv is.

A vizsgált időszakban a megyei összekötő tiszt és az OCÖ által kijelölt megyei koordinátor több alkalommal folytatott megbeszélést rendőrségi eljárásokkal kapcsolatban -annak menetét nem befolyásolva- a rendőrök és a cigány kisebbség közötti feszültség oldásának érdekében.

A Bűnmegelőzési Osztály több olyan iskolában is folytatja a D.A.D.A. oktatást, ahol a tanulók létszámának jelentős része a cigányság köréből kerül ki. A CÉSZ elnökének kérésére az osztály több alkalommal adott ifjúságvédelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatos propagandaanyagokat, melyeket eljuttattak az érdekeltekhez.

- 2000. szeptember 14-e és 16-a, majd október 25-e és 26-a között az MRFK összekötő tisztje, az ORFK által szervezett, a Holland Királyi Rendőrség által támogatott -a "Rendőrség és Kisebbség Magyarországon" címet viselő- szakmai továbbképzésen vett részt Siófokon.

- A Bűnmegelőzési Osztály szeptember 29-én részt vett a Kiskőrösön megtartott megyei roma-rendőr találkozón, ahol az addig eltelt időszak együttműködésének tapasztalatait elemezték a jelenlévők. Az együttműködést mindkét fél kiemelkedőnek és példaértékűnek ítélte meg. A konferencia a résztvevők közötti labdarúgó mérkőzéssel és közös vacsorával zárult.

 

 

Békés megye:

 

- A Megyei Bűnmegelőzési Osztály az OCÖ által kijelölt területileg illetékes koordinátorral felvette a kapcsolatot. A Megyei Főkapitány, az OCÖ koordinátor, valamint a Békés Megyei Cigány Lakosok Egyesülete Elnöke között Együttműködési Megállapodás jött létre. Ezzel párhuzamosan a 2000. éves munkaterv is elkészült.

-Az OCÖ Békés Megyei Koordinációs Irodája és a Békés Megyei Cigány Lakosok Egyesülete által közösen szervezett nyári táborokba a megyei összekötő tiszt több alkalommal tartott a cigánygyerekek számára ifjúságvédelmi és kábítószer prevenciós előadásokat.

- Az eltelt időszakban a Bűnmegelőzési Osztály külön figyelmet fordított arra, hogy lehetőleg a legveszélyeztetettebb kört érintse a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja, ennek kapcsán figyelembe vették az egyes iskolákban tanuló cigány gyerekek számát is. Felméréseik szerint a képzésben résztvevő oktatási intézmények közül hat iskola cigány származású tanulói viszonylag magas, mintegy 35-45 %-os arányt tesznek ki. Ezekben az iskolákban 1-8 osztályig folyik a D.A.D.A. oktatása.

- A jól működő kapcsolatrendszer keretében a rendőrkapitányságok és a főkapitányság képvi-selői rendszeresen meghívást kapnak és részt is vesznek a cigánylakosok által szervezett fórumokon, rendezvényeken. Például a Bűnmegelőzési Osztály részt vett a Békés megyében élő Cigánylakosok Kulturális Napján.

- A megyében hagyományként került megrendezésre a 2000. évben a XVII. "Megyei Cigány Sportnap", melyen a Bűnmegelőzési Osztály is képviseltette magát. Alapítványok, társadalmi szervezetek bevonásával, a Megyei Képviselőtestület Nemzeti és Etnikai Bizottságával együttműködve a rendezvényeken a díjazáshoz is hozzájárultak.

- A Békés Megyei cigányszármazású középiskolás fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében együttműködési megállapodás megkötésére került sor a MRFK és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok között. Egy fő részesült a pályázat útján elnyerhető, a főkapitányság által biztosított támogatásban.

-Az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint megtartották az MRFK vezetőinek és a Békés Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok képviselőinek közös értekezletét. Az értekezleten az eddig végzett közös munka értékelése mellett, a megállapodás eredményesebbé tételére irányuló javaslatok hangzottak el. Ennek érdekében -helyi szinten- a Békési Rendőrkapitányság és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szintén Együttműködési Megállapodást írt alá.

-A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 2000. évi nyitótervében előirányozta a kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolatfelvételt a baleset-megelőző munkában történő együttműködés céljából. Első lépésként a városi baleset-megelőzési bizottsági titkárok felkeresték és felajánlották az önkormányzatoknak a munkába való részvételt, valamint igény esetén az önkormányzatok által rendezett eseményeken baleset-megelőzési jellegű közreműködésüket. Az általános iskolás korosztály, cigány tanulói körében jelentős a baleset-megelőzési programban való részvétel.

- A cigány lakosok több településen részt vesznek a polgárőrség munkájában.

- A cigány kisebbség, valamint a rendőrség viszonyával kapcsolatban az ORFK 49/1999. számú Intézkedésben foglaltaknak a főkapitányság eleget tett, az előírt jelentési kötelezettségeit teljesítette. Megállapítható, hogy az elmúlt évben a megyében cigány származás miatti diszkriminatív rendőri intézkedést, eljárást kifogásoló panasz, bejelentés, feljelentés nem keletkezett, ilyen tárgyú vizsgálatot nem folytattak.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

 

- Megyei szintű együttműködési megállapodás megkötésére továbbra sem került sor, ennek oka elsősorban az, hogy a megyében nincs egységes cigányságot képviselő szervezet.

- A Rendőrség és a cigány kisebbség közötti kapcsolatok javítása, a párbeszéd, az előítélet és konfliktusmentes viszony kialakítása érdekében az MRFK folyamatos, napi szintű kapcsolatot épített ki a cigány kisebbségi önkormányzatokkal és az OCÖ által kijelölt megyei koordinátorral.

- 2000. április 12-én harmadik alkalommal került megrendezésre megyei szintű értekezlet a Megyei Rendőr-főkapitányságon, melyre a megye valamennyi cigány önkormányzatának, a megyében működő cigány szervezeteknek a vezetői és az OCÖ megyei képviselői egyaránt meghívást kaptak. A megjelentek tájékoztatást kaptak a megye bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről.

- A cigány származású középiskolás fiatalok rendőrré válását elősegítő támogatási rendszer ismételt beindítását követően a pályázatot benyújtó fiatalok közül jelenleg egy fő részesül a támogatásban.

- Az MRFK Bűnmegelőzési Osztálya kiemelt figyelmet fordított a cigány kisebbséggel kapcsolatos rendőri intézkedések jogszerűségére, kulturáltságára.

2000. évben egy -a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság elsődleges véleménye alapján diszkriminatív- panasz jutott tudomásra, mely a kivizsgálás során alaptalannak bizonyult.

- Az elmúlt év őszén a megyei összekötő tiszt, valamint a bűnügyi és közrendvédelmi szakterület egy-egy képviselője részt vett az ORFK és a Holland Rendőri Intézet kisebbségi projektje keretében rendezett három napos regionális tréningen Salgóbányán, illetve az országos zárókonferencián Siófokon. A képzésen komoly ismereteket szerezhettek a konfliktus fajtáiról, kezelésük módjáról, gyakorlatáról.

 

Csongrád megye :

 

-2000. április 11-én a Csongrád Megyei Rendőr – főkapitányság kezdeményezésére egyeztető tárgyalást tartottak a Rendőrség és a megye területén lévő Cigány Kisebbségi Önkormányzatok képviselői között. A téma az Együttműködési Megállapodás tervezetének megbeszélése, valamint a cigány fiatalok rendőrré válásának elősegítését szolgáló támogatási rendszer ismertetése volt.

Az egyeztetést követően a Bűnmegelőzési Osztály kidolgozta az MRFK és az illetékességi területükön bejegyzett és működő (összesen kilenc) Cigány Kisebbségi Önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodást. Május hónapban a megállapodások aláírás céljából kiküldésre kerültek, azonban a kilenc önkormányzat közül csak négy küldte vissza, melyet a részletek kidolgozása végett az illetékes városi kapitányságoknak továbbítottak. A városi kapitányságok és a helyi cigány önkormányzatok között ez idáig részletes együttműködési megállapodás nem jött létre.

- A főkapitányság állományából az ősszel megtartott konfliktuskezelési tréningeken három fő vett részt.

- Az ifjúságvédelem területén adódó lehetőségek elsősorban azokra az oktatási intézményekre koncentrálódnak, ahol magas a cigány kisebbséghez tartozó tanulók aránya. Például Szeged város tekintetében a kiskundorozsmai Orczy István Általános Iskola felel meg ezeknek a kritériumoknak.

- A cigány önkormányzatokkal a kapcsolattartás folyamatos, a soronkövetkező megbeszélést 2001 tavaszán rendezik meg.

- 2000. évben diszkriminatív, illetve jogsértő rendőri intézkedésre bejelentés, panasz sem a cigány önkormányzatok, sem a lakosság részéről nem érkezett.

- A középiskolás fiatalok számára kiírt tanulmányi támogatási pályázat a széleskörű tájékoztatás ellenére eredménytelen maradt.

- A Bűnmegelőzési Osztály véleménye szerint az együttműködési "próbálkozások" a megyében kissé egyoldalúak, a másik fél aktív közreműködése nélkül a további sikeres együttműködés kétséges.

 

 

Fejér megye:

 

A rendőri feladatok ellátásának folyamatos érvényesülése érdekében a Fejér Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Társulásával az együttműködés alapvetően a korábbi években kialakult. Írásos együttműködési megállapodás megkötésére, azonban nem került sor, ennek ellenére a két fél között a kapcsolat zavartalan. A 2000. évi munkaterv alapján megtartásra került a főkapitányság állományának továbbképzése a cigányság múltjának, kultúrájának megismertetése érdekében a cigány népismereti tájékoztatás. A képzésen kiemelten foglalkoztak továbbá az Alkotmány hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezéseivel, a nemzeti és etnikai kisebb-ségek jogairól rendelkező 1993. évi LXXVII. tv. -témakörhöz kapcsolódó- törvényhelyeivel is.

A rendőri feladatok végrehajtása során a korábbi évek kialakult gyakorlata szerint fokozott gondot fordítottak a cigány kisebbség vonatkozásában az emberi- és szabadságjogok érvényesülése, illetve a törvények következetes betartása és betartatására.

Az illetékes rendőri vezetők rendszeres kapcsolatot tartottak a helyi kisebbségi önkormányzatok vezetőivel. Mindazon kiemelt súlyú bűncselekmények esetében, ahol az elkövető, vagy a sértett cigány személy volt, soron kívüli tájékoztatást adtak a kisebbségi önkormányzatnak a történtekről és kérték közreműködésüket a körülmények korrekt tisztázása érdekében. Ez a gyakorlat mindaddig célravezetőnek bizonyult, amíg a rendőri intézkedésen, illetve reagáláson túlmutató társadalmi feszültségeket kellett úgymond kezelni. Az olyan volumenű kérdések, mint például Székesfehérváron a Rádió út. 11. vagy a zámolyi romák kálváriája már nem tekinthető helyi problémának, mégis nyilvánvalóan vannak a helyi rendőrséget is érintő vonatkozásai. A példában említett esetekben a rendőrség többször is a figyelem középpontjába került, de ez nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy bármiféle diszkrimináció valósult volna meg a rendőrség részéről.

-Az MRFK munkatársai a cigány kisebbséggel kapcsolatos kommunikációs tevékenység során érvényesítik az ORFK vezetőjének 7/2000. sz. intézkedésében foglaltakat. Ennek kapcsán fokozott gondot fordítanak az adatvédelmi és személyiségi jogok érvényesülésére és arra, hogy a tájékoztatás kizárólag ellenőrzött tényeken alapuljon.

- A Bűnmegelőzési Osztály közreműködött a pécsi nemzetiségi gimnáziumban tovább tanulni szándékozó megyei lakosú cigány fiatalok felkészítésében. Katasztrófavédelmi és bűnmegelőzési táborba cigány fiataloknak is biztosítottak helyet. Ezenkívül az osztály munkatársai felkérésre előadásokat tartottak a cigány fiatalok részére szervezett nyári táborokban.

- Az elmúlt évben a rendőr-főkapitánysághoz és helyi szerveihez a megye cigány lakosságától rendőri intézkedés ellen két panasz érkezett, mindkettő alaptalannak bizonyult. Választott, illetve társadalmi cigányszervezettől panasz nem érkezett.

- A rendőrségi közreműködéssel történő polgárőrök képzése és továbbképzése során, a romákkal történő együttműködés körébe tartozó ismertek is oktatásra kerülnek.

 

Győr-Moson-Sopron megye:

 

A Megyei Rendőr-főkapitányság és a helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat által közösen elkészített 2000. évre vonatkozó munkatervben előírt feladatok végrehajtása folyamatos volt, a meghatározott feladatok nem maradtak el.

A megyei összekötő tiszt az elmúlt félév értékelése végett 2001. január 03-án találkozott Pádár László megyei OCÖ koordinátorral. Pádár úr tájékoztatása szerint a II. félév során a főkapitányság Személyzeti Osztály Vezetőjével felvette a kapcsolatot, és közbenjárására 2 fő roma tanulóval a rendőrség tanulmányi ösztöndíjat kötött. Ezek alapján a tanulók vállalják, hogy az általános iskola befejezése után középiskolában tanulnak tovább, majd az érettségi megszerzését követően a rendőrségen helyezkednek el.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kisebbségi Önkormányzatnál dolgozik egy jogász, aki az esetleges panaszokkal foglalkozik, valamint a jogi képviseletet látja el.

- A MRFK és a Győri Rendőrkapitányság összekötő tisztei részt vettek 2000. október 16. és 18., illetve 25. és 26. között a "Rendőrség és kisebbség Magyarországon" című holland-magyar projekt keretében megtartott kommunikációs tréningen, illetve a projekt zárókonferenciáján.

-2001. I. félévében a Bűnmegelőzési Osztály egy továbbképzést kezdeményez, melyen a Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott személy tart előadást a rendőri állomány meghatározott részének a cigányságról. Tervezik továbbá a Győri Rendőrkapitányság állományába került pszichológussal (Yama Raufi) a kapcsolatfelvételt azzal a céllal, hogy bevonják az állomány továbbképzésébe, a kommunikációkészség javítása és az előítéletességből adódó konfliktusok kezelését és megelőzését célzó technikák oktatása érdekében.

- A Győri Rendőrkapitányság vonatkozásában a helyi összekötő tiszt a közeljövőben veszi fel személyesen a kapcsolatot a kisebbség vezetőjével, így a későbbiekben esetlegesen felmerülő problémát hatékonyabban tudják megoldani. Hatóságuk felé a kisebbséget sértő intézkedés, illetve eljárás miatt bejelentés nem érkezett.

- A Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területén a Roma Önkormányzat kereteihez tartozó szervezetek számottevően nem találhatók. A meglévő szervezetek vezetői, képviselői a rendőrkapitányság összekötő tisztjét nem keresték. Közös rendezvény, előadás megtartására nem került sor.

- A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság területén Kisebbségi Önkormányzat nem működik, a jelenlévő kis létszámú roma kisebbségnek kapcsolattartásra alkalmas képviselője továbbra sincs.

Mosonmagyaróvárról 13 roma személy gazdasági okok miatt hagyta el az országot, de a kisebbségi önkormányzat tudomása szerint már visszatértek.

- A Csornai Rendőrkapitányság illetékességi területén a helyi Kisebbségi Önkormányzat tevékenységére a nagyfokú passzivitás a jellemző. A feladatokat a Csornai Önkormányzat illetékes szervének útmutatásai és felhívásai alapján végzik. A helyi Önkormányzati Testületi üléseken magukat nem képviseltetik.

A helyi összekötő tiszt személyesen vette fel a kapcsolatot a Kisebbségi Önkormányzat vezetőjével a hatékony közös tevékenység biztosítása érdekében, továbbá azzal a céllal, hogy a jövőben felmerülő esetleges problémák orvoslására teendő intézkedések előzetesen koordinálásra kerüljenek

 

Hajdú-Bihar megye:

 

- A rendőr-főkapitányság és a megyeszékhelyi kapitányságok az együttműködési megállapodást megkötötték a települések kisebbségi önkormányzati képviselőivel.

- Az elmúlt évben több közös sportrendezvény megtartására került sor, valamint a Debreceni Televízió "Roma-Som" műsorában meghívottként vett részt a főkapitányság képviselője több esetben.

- Az ORFK vezetőjének 4/2000. sz. intézkedése alapján a megyei főkapitányság vezetője pályázatot írt ki a cigány származású fiatalok részére. A cigány önkormányzati képviselők részére a pályázat kiosztásra került. A megfelelő tájékoztatás ellenére összesen egy fő jelentkezett, aki nem felelt meg a feltételeknek.

- 2000. március 10-én megalakult a Hajdú-Bihar megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, amely döntése alapján csak abban az esetben kerül létrehozásra Etnikai Kisebbségi Munkacsoport, ha a megyében a cigánysággal szemben atrocitás történik. A tavalyi évben a megyében ilyen jellegű cselekmény nem történt.

- A 2000. évi munkatervben foglaltak végrehajtásra kerültek. Ennek egyik eredménye, hogy napi kapcsolat alakult ki a cigány kisebbségi önkormányzat képviselőivel. A főkapitányság és a cigányság közti jó kapcsolatot bizonyítja, a 2000. december 22-én megtartásra került Óév búcsúztatón való részvételük, valamint az e napon megtartásra kerülő kispályás labdarúgó torna is.

 

 

Heves megye :

 

Az ORFK és az OCÖ között létrejött együttműködési megállapodás alapján az MRFK is megkötötte az együttműködési megállapodást az OCÖ Megyei Koordinációs Irodával. Ezt megelőzően már 1995–ben megtörtént a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatokkal a hivatalos kapcsolat felvétel.

- A főkapitányság meghirdette ösztöndíjas pályázatát a cigány származású fiatalok rendőrré válása érdekében, azonban a felhívásra nagyon csekély számú érdeklődés mutatkozott. A jelentkezők megismerve a feltételeket, egyikőjük sem akart rendőr lenni.

- Az együttműködési megállapodás alapján a megyei koordinátor részére, kérésére a Bűnmegelőzési osztály minden alkalommal megadta a tájékoztatást azokban az ügyekben -a nyomozás érdekeit nem sértve-, amelyekben cigány származású elkövetők vettek részt.

- A Heves Megyei Bűnmegelőzési Közbiztonsági és Áldozatvédelmi Bizottságnak tagja a megyei koordinátor is. A Bizottság keretein belül az MRFK Bűnmegelőzési Osztálya bűnmegelőzési célú, egészségnevelő védőnői program végrehajtásában vett részt. A program elsősorban cigány származású, többszörösen hátrányos helyzetű fiatalok, fiatal leány és házasságban élő fiatal anyák részére a helyi közösségekben szervezett tanfolyammal, előadássorozattal valósult meg. Ezek témái az egészséges életmód, életvitel, áldozattá, illetve elkövetővé válás megelőzése volt.

- 2000. évben kifejezetten a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatoktól a helyi cigány közösség számára szervezendő bűnmegelőzési témájú előadásokra igény nem jelentkezett.

- Az együttműködés fontos területe a sport. Például 2000. évben a megyei roma-rendőr váloga-tott labdarúgó csapatai között, részvételével futballmérkőzések, tornák kerültek megrendezésre.

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

 

A főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya több olyan, elsősorban megyei szintű programot is tervezett és szervezett -melynek témakörei teljes egészében felölelték a bűnmegelőzés tárgy-körébe tartozó valamennyi szakmai részterületet- amelynek célcsoportjaiban mintegy 20-30%-os részaránnyal képviselve voltak a cigány kisebbséghez tartozó gyermek és fiatalkorúak.

Ilyen rendezvénynek számítanak:

- VI.23.-26. között megrendezett Bűnmegelőzési Napok 2000,

- VII.08.-16. között megrendezett Bűnmegelőzési Tábor,

- VIII.20-án a Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Középiskola kollégiumában drogprevenciós nap megtartása,

- IX.15-én Fotókiállítás, kábítószer ellenes koncert az ORIGÓ-val,

- IX.16-án Szolnok Széchenyi városrészében nyitott nap szervezése,

- XII.15-én Rendőrség a gyermekekért programjai,

Mindezeken a konkrét programokon túl a megye mintegy 50 tanintézményében, közel 3000 diáknak tartottak bűnmegelőzési előadást, ahol szintén jelentős számban voltak megtalálhatók a veszélyeztetett cigány származású fiatalok. Ezen krízis helyzetű csoportok propaganda anyaggal történő ellátása megtörtént. Az anyagok elkészítését széleskörű szakmai egyeztetést követően a Bűnmegelőzési Osztály vállalta magára és hajtotta végre. A feladatok tervezése során kiemelt figyelmet fordítottak azon körülményre, hogy a megyeszékhelyen működik a Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, melynek tanulói körét kivétel nélkül hátrányos helyzetű családok gyermekei alkotják. Az intézményben tanulók jelentős többsége cigány származású, ezért az intézmény vezetése az MRFK-val külön együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte. A feladatok végrehajtásába bekapcsolódott a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály is.

Az alapítványi iskolával -mivel a megyeszékhelyen található- a Szolnoki Rendőrkapitányság kötött együttműködési megállapodást. Az iskolában folytatott megelőzési tevékenységben, azonban az MRFK osztályai továbbra is részt vettek, részt vesznek.

- Az MRFK Bűnmegelőzési Osztálya a megyében felülvizsgálta a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai (D.A.D.A.) programjának kiterjeszthetőségét azon alapfokú intézményekre, ahol a cigány kisebbséghez tartozó tanulók többséget képviselnek. Összességében megállapítható, hogy a megyében több településen található olyan osztály, ahol a roma tanulók többségben vannak. Ezekben az osztályokban a városi kapitányságok zöme a 2000/2001-es tanévtől beindította a D.A.D.A. program oktatását, illetve ahol a személyi feltételek ezt nem tették lehetővé, ott osztályfőnöki órák megtartására kerül sor.

 

Komárom-Esztergom megye:

 

A megyében az elmúlt időszakban nem fordult elő olyan esemény, amely bármilyen diszkriminációra utalna, illetve negatívan befolyásolná a rendőrség és a cigány kisebbség közötti kapcsolatot. A megyei OCÖ koordinátor véleménye szerint is a kapcsolat megfelelő, különösebb probléma mentes.

Tatabánya Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága egy Kisebbségi Albizottságot hozott létre, melynek társelnöke az MRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője.

A kisebbségi önkormányzat vezetőjének kapcsolata tart a főkapitányság és a megyeszékhelyi rendőrkapitányság vezetésével is jónak mondható. Tevékenységük naprakész, szinte mindenna-pos.

Az Együttműködési Megállapodás előkészítése továbbra is előkészítő szakaszban van, mivel a koordinátor személye 2000 márciusában vált csak ismertté. Nehezíti a megállapodás elkészítését, hogy az OCÖ koordinátor sem rendelkezik konkrét elképzelésekkel, elmondása szerint a Kisebbségi Önkormányzat tagjai között sem egységes az összhang. Az általa benyújtott tervezetben olyan programokat szerepeltetett, amely -a részéről átdolgozást igényel- egy alföldi megye programja, és a helyi adottságok szerint nem is kivitelezhető. Például kísérleti települések kijelölése, rendőrségi nyílt nap szervezése a Roma Esély Alternatív Szakiskolában és Kollégiumban, ami nincs is a megyében. Ennek hiányában a megállapodás csak egyoldalú lett volna.

További konzultációk és az összekötő tiszt részéről adott szempontok eredménye lehet csak a megállapodás megkötése, amelynek határideje 2001. január 31.

A munkaterv főbb feladatai között kiemelt szempont volt a bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése, ismeretterjesztő kommunikáció és a rendszeres kapcsolattartás.

- A cigány származású fiatalok rendőri pályára való orientálása érdekében kiírt és széles körben meghirdetett pályázat ellenére, csupán egy fő jelentkezett. A személy a feltételek ismertetése után, azonban már jelentkezési lapot vagy pályázatot nem nyújtott be.

- A D.A.D.A. program kiterjesztésének lehetősége megvizsgálásra került, de már az elmúlt idő-szakban is volt olyan osztály, ahol a cigány kisebbséghez tartozó tanulók voltak többségben. A program folyamatos. A Bűnmegelőzési Osztály két fő munkatársa 15 osztályt patronál, melyben 20 fő a roma kisebbséghez tartozó. Tatabányán van olyan iskola, ahol több osztályban is előfordul, hogy a tanulók 90 %-a roma.

- Az évente megrendezésre kerülő (3x1 hetes turnusban, turnusonként 28 gyermek) Bűnmegelőzési táborban részt vettek már eddig is cigány származású általános iskolai tanulók. Ez az elmúlt évben mintegy 25 cigány tanulót érintett. Abszolút előítélet mentes kapcsolat alakult ki a többi táborozó gyerekkel. A tábort követően nem egy roma gyerek látogatta meg a Bűnmegelőzési Osztály munkatársait.

- A megyében tevékenykedő áldozatvédelmi iroda aktivistái között cigány származású szak-emberekre is számítanak.

Az iroda kialakítása megtörtént, várhatóan 2001. január végén kezdi meg működését. Az OCÖ koordinátorral történt konzultáció alapján a megyei közös munkacsoport kialakítása 2001. február közepére várható.

A főkapitányság munkatársai közül 6 fő vett részt az ORFK által szervezett tréningen, illetve oktatáson melynek célja a konfliktus megoldás volt. Az MRFK szervezésében további 15 fő vett részt önismereti tréningen, ahol a konfliktus kezelés is szerepelt a programok között.

 

 

Nógrád megye:

 

A megyében 1996 óta folyik a "Nógrád Biztonságáért" Társadalmi Program keretein belül a kisebbségekkel, így különösen a Roma Kisebbségi Önkormányzatokkal és a Szószólók Szövetségének vezetésével párbeszéd a szükséges és elkerülhetetlen problémákról, gondokról való közös együttgondolkodás és megoldásra törekvés.

A program megvalósításában, a koordinációban kiemelt szerepet játszanak a megyei és városi bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságok, melyen belül működnek a kisebbségi és etnikai munkacsoportok.

A megyében egy igen sajátos helyzet alakult ki a rendőrség és a kisebbségek közötti párbeszédben, kapcsolattartásban, mert a megyei szintű együttműködési megállapodás aláírására az érintettekkel egyeztetve még nem került sor. Az ezzel kapcsolatos előkészületek azonban már megtörténtek. Az MRFK elősegíteni kívánja, hogy a helyi szinteken jöjjenek létre megállapodások, mely az adott szinten felmerülő problémák gyors kezelését szolgálja.

- 2000. október 16-a és 18-a között zajlott Szorospatakon a megyei bűnügyi vezetők tréningje, melyen a Rendőrtiszti Főiskola meghívott tanára tartott előadást "Emberi jogok, kisebbségi jogok" tárgyában.

- A Holland-magyar Kisebbségi Projekt tréningjeire 2000. II. félévében került sor Siófokon és Salgóbányán, melyen meghívottként, hallgatóként és előadóként is részt vettek az MRFK Bűnmegelőzési Osztály munkatársai.

Az említett tréningeken Berki Judit a Nógrád Megyei Kisebbségi Önkormányzatok vezetője előadásaiban megerősítette, hogy a megyében minden szinten folyamatos a kapcsolattartás és a párbeszéd a rendőrség és a kisebbségek között, ami a Társadalmi Program céljainak is meg-felel.

A munka hangsúlya a megyei-elméleti szintről folyamatosan áthelyeződik a helyi-gyakorlati megvalósítás szintjeire, pl.:

- helyi konfliktuskezelés,

- fórumokon való kölcsönös részvétel,

- találkozók, sport, kulturális, egyéb,

- képzés,

- tájékoztatás, propaganda,

- rendőri pályaorientáció,

- Említést érdemel a rendőri pályára való orientáció témájában, hogy a megyében 3 roma szár-mazású középiskolás fiatallal beszélgettek el az esetleges szerződés érdekében. Főkapitányi döntés alapján közülük két fővel kötöttek volna szerződést, de a rendőri pályára alkalmasnak csak egyikük bizonyult.

- A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában végzett tanulók közül két roma származású fiatal

tért vissza a megyébe, akiket parancsnokaik megfelelően felkészültnek találtak, munkájukkal elégedettek.

 

Pest megye:

 

- A Bűnmegelőzési Osztály vezetője folyamatosan részt vett a "Rendőrség és emberi jogok 1997-2000" projekt keretében rendezett értekezleteken. A projekt egyik kiemelt témája -az emberi jogok maradéktalan érvényesülése és az emberi méltóság fejlesztése keretében- a rasszizmus elleni küzdelem és a faji, etnikai kisebbségek negatív diszkriminációjának megszüntetése. A projekt az év végen fejeződött be.

- A főkapitányság három munkatársa részt vett a Siófokon 2000. szeptember 14-e és 18-a között -az ORFK és a Holland Rendőri Intézet közös kisebbségi projektjének keretében- megtartott tréningen, valamint október 25-én és 26-án megrendezésre került zárókonferencián.

- A megye rendőri állományából eddig 12 fő vett részt az ORFK által szervezett "A cigányság és a rendőrség kapcsolatát meghatározó tényezők és elvek a multikulturális társadalomban" című három napos tréningen. 2001-ben további 20 fő részvételére kerül sor.

A tréningekre minden szakterületről érkeznek a kollégák, így várható, hogy az ott kapott ismeretek a jövőben széleskörűen kerülnek felhasználásra.

- A Bűnmegelőzési Osztály képviselői a megyei Önkormányzat Hivatalának kezdeményezésére részt vettek a Pest megyei roma önkormányzati képviselők 2000. XII. 06-i tanácskozásán.

Az értekezleten jelen volt 19 roma önkormányzati képviselő, PMÖ részéről a Hivatal alelnöke, a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője, a Művelődési Iroda két szakreferense, valamint a váci Chár András Siketek Intézetének igazgatója. A tanácskozás legfontosabb témája egy közeljövőben felállítandó roma programiroda és koordinációs központ létrehozása volt. A jelenlévő képviselők és szakemberek egyöntetűen támogatták az ötletet és minden tőlük telhető szakmai segítséget megígértek. Az iroda vezetője Solymos Imre Pest megyei roma szervező lesz, aki az iroda létrehozásával kapcsolatos szervezési és kapcsolattartási munkát is végzi.

- A Bűnmegelőzési Osztály munkatársai részt vettek a Dabasi Polgármesteri Hivatalban 2000. X. 27-én megtartott kisebbségi önkormányzati ülésen. Az értekezlet témája: kisebbségi törvény, munkahely teremtés, átképzés, illetve a "Bűnmegelőzés, a kisebbségi önkormányzatok együttműködése a rendőrséggel". Az előadások után hozzászólások és kérdések hangzottak el.

- Az MRFK összekötő tiszte november 28-án és 29-én hat előadást tartott a Rrendőrtiszti Főiskolán "A cigányság viselkedés és magatartás formái", valamint "A rendőrség és cigányság -az emberi jogok betartása" címmel. December 18-án és 19-én a Csopaki Rendészeti Szakközépiskolában tartott előadásokat "Cigány hagyományok" és "Konfliktuskezelés" címen.

- A nyári programok közül a második félévre áthúzódott az a közös tábor, melyet az OCÖ és az ORFK szervezett, amelynek az MRFK összekötő tisztje is részese volt. A második 10 napos ciklusban csak pest megyei roma gyermekek vettek részt (84 fő).

- Szeptembertől folytatódtak azok az iskolai programok, melyek az előző években indultak. A szolnoki Dr. Hegedűs T. András Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumban minden második hét szerdáján vannak előadások. (Az iskola tanulóinak 80 %-a roma származású, 75 %-uk Pest megyei lakos.) Az előadások témái: jogkövető magatartásra nevelés, áldozattá válás megelőzése, baleset-megelőzési ismeretek, drogmegelőzés, helyes viselkedési formák a közösségben, a magántulajdon fogalma, közterületen való viselkedés, a közösségi vagyon megóvása. Az iskolai oktatások segítésére az érintett kisebbségi önkormányzatok az OCÖ támogatásával -még ebben az iskolai félévben- drogtáskát kíván beszerezni. A drogtáska a ceglédi Rendőrkapitányságon kerülne elhelyezésre, így azt a D.A.D.A. oktatók is fel tudnák használni.

- A Bűnmegelőzési Osztály munkatársai minden héten pénteken előadást tartanak a Szolnoki BV-ben az alábbi témakörökről: a társadalomba való beilleszkedés, a pártfogó szerepe és lehetőségei, munkahely szerzési lehetőségek, a társadalmi szervezetek lehetőségei a segítésre.

Fiatalkorúak és nők részére szóló külön előadások: áldozattá válás megelőzése, női bűnözés, prostitúció-leánykereskedelem.

1999. novembere óta az osztály folyamatosan jelentett meg bűnmegelőzéssel, drogprevencióval foglalkozó cikkeket a "Lungo Drom" és a "Világunk" cí-mű roma folyóiratokban.

- A Rendőr-főkapitányság munkatársai folyamatosan tartanak előadásokat prevenciós témában a “Roma Esély” Szakiskolában heti két alkalommal , míg az iskola Kollégiumában havonta két alkalommal.

 

Somogy megye:

 

A megyében 36 ezer roma él, az összlakosság tizede, minden negyedik újszülött cigány származású. Az 500-nál kisebb lélekszámú településeken átlagosan egyharmad a roma lakosság aránya.

A romák felemelkedéséért és társadalmi beilleszkedésük elősegítéséért a térségben 56 cigány kisebbségi önkormányzat és 77 cigány civil szervezet dolgozik.

- A Somogy Megyei RFK és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulása között létrejött együttműködés eredményeként, két kiemelt bűncselekmény kapcsán működött közre a cigány társulás vezetője.

Egyik esetben rendőri részről történt jogos fegyverhasználat kapcsán a cigányok által beígért lincselés elmaradt, az eseménnyel kapcsolatban a helyzet normalizálódott.

Másik alkalommal életveszélyt okozó testi sértés büntettében az elkövető személyét, a tárgyi bizonyítás eszközével a forrónyomon üldöző csoport részére átadták.

- A cigány önkormányzatok bűnmegelőzési témájú előadások megtartására irányuló felkéréseinek a Bűnmegelőzési Osztály minden alkalommal (11) eleget tett. Ilyen igények Kaposvár, Barcs és térségéből merültek fel.

- A cigány származású fiatalok részére a pécsi Gandhi Gimnáziumban (roma gimnázium) előadás tartására került sor a cigány fiatalok továbbtanulásának lehetőségei témakörében. Az intézményben negyed részben somogyi illetékességű roma fiatalok tanulnak.

Az MRFK által meg-hirdetett pályázat, évente két cigány származású fiatal részére biztosít továbbtanulási lehetőséget. 2000/2001-es tanévben, azonban ezzel a lehetőséggel a fiatalok nem éltek. Ennek okát arra lehet visszavezetni, hogy az ismertető előadást nem kellően időzítették.

- A D.A.D.A. program oktatása a kaposvári Bárczi Gusztáv Speciális (kisegítő) Iskolában 1994. óta folyamatos. Ebben az iskolában a tanulók 80 %-a cigány származású.

- A cigány önkormányzatok és a rendőrség között az együttműködés jó irányba fejlődik. Roma részről az önkormányzatok rendőri intézkedés ellen panaszt nem terjesztettek elő, ilyen információval a rendőri szervek sem rendelkeznek.

- A személyzeti nyilvántartás szerint a megye közrendvédelmi állományában öt fő roma származású hivatásos rendőr dolgozik. Többen nem vállalják származásukat.

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

 

Az MRFK, valamint az országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szabolcs-Szatmát-Bereg megyei Irodája 1998. július 15-én Együttműködési Megállapodást kötött a cigányság és a rendőrség kapcsolatának javítására. A kialakult jó munkakapcsolat folytatása érdekében az ORFK 7/2000. sz. Intézkedése alapján a megyei Rendőr-főkapitány kiadta a 15/2000. sz. Intézkedését az MRFK és az OCÖ megyei Irodája között létrejött Együttműködési Megállapodás megkötésének végrehajtására.

Az intézkedés alapján meghatározásra került, hogy valamennyi rendőrkapitányságon és rendőrőrsön összekötő tisztet kell kijelölni, akik helyi szinten kapcsolatot tartanak az adott területen élő cigány kisebbség reprezentáns szervezeteinek vezetőivel. Az összekötő tisztek kijelölésénél (megtörtént) kiemelt figyelmet fordítottak az előítélet mentes tulajdonságokra is.

A megállapodásban foglaltak minél hatékonyabb végrehajtása érdekében az MRFK Bűnmegelőzési Osztályára diplomás roma származású rendőr került felvételre, aki lovári cigány és magyar nyelven kidolgozta a cigány szülők és gyermekek részére a D.A.D.A. program oktatáshoz szükséges törzsanyagot (a Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS témakörökből).

A programról a tájékoztatás a megyében dolgozó pedagógusok részére a Megyei Pedagógiai Intézet segítségével történt meg. Ezen kívül bemutatásra került a megye lakosai részére is a Szatmár, a Bereg és a Suli Expókon. Az iskolák -fenti témakörökben történő- felkérése alapján az előadásokat a roma származású rendőrtiszt tartotta.

A program előkészítéséről, végrehajtásáról a médiák folyamatos tájékoztatást adtak a megye lakosai részére. - A kapcsolatfelvétel elsődleges lépése a cigányság kultúrájának megismerése volt. Ezzel kapcsolatban Csengerben a helyi kisebbségi cigány önkormányzat közösségi házában, Mátészalkán és Ópályiban is voltak rendezvények.

- A kisebbségi önkormányzatokkal a kapcsolattartás folyamatos. A kapitányságok vezetői kiemelt figyelemmel kísérik a rendőri feladatok végrehajtása során a cigány etnikum vonatkozásában az emberi szabadságjogok, valamint a törvények betartását és betartatását. A fenti jogok gyakorlásában a megyében élő cigány kisebbség tagjait nem érte sérelem, azokat szabadon gyakorolhatták.

- A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetése az illetékességi területükön lévő települések cigány kisebbségi szervezeteinek képviselőit, vezetőit 2000. IX. 20-án egy kerekasztal megbeszélésre hívták meg. Itt úgy az általános, mind a speciális helyi problémák megbeszélésre kerültek.

A megbeszélésen konkrét problémaként vetődött fel, hogy kevés cigány ember rendelkezik lovasfogathajtási engedéllyel és mivel létszükségletük miatt hajtanak lovasfogatot, így emiatt a rendőrök bírságolják, feljelentik őket. Ennek kapcsán a kapitányság vezetője és az illetékes polgármesteri hivatalok közreműködésével lovasfogathajtás megszerzésére irányuló tanfolyamot indítottak. Tiszavasváriban és Tiszaeszláron indult tanfolyamon többségben cigány származású személyek vettek részt. Az 57 fő jelentkezőből közel 40 fő jutott el a vizsgáig, amelyből kb. 90 %-nak sikerült is az engedélyt megszerezni. Az eseményről a helyi, megyei és országos napilapok részéről is volt érdeklődés.

Az említett megbeszélésen problémaként merült fel továbbá a mezei lopások, illetve erdőben történő lopások bűnügyi problémája is. A törvényességi elvárások ismertetve lettek a jelenlévő kisebbségi vezetőkkel, akik a tájékoztatást tudomásul vették. Kezdeményezésképpen a Nyírer-dő tiszadobi térségében lehetőség nyílt az ott élő kisebbségeknek a szárazfák összeszedésére.

- A Tiszavasvári Cigány Közösségi Házban 2000. október 5-én a Tiszamenti Emberek Lelki-segítő Egyesület, valamint a Phare Országos szervezet meghívásának eleget téve "konfliktus-kezelési" program keretein belül megbeszélésen vett részt a kapitányság vezetője, ahol a cigány lakosság által felvetett problémákra adott választ.

- A Roma Polgárjogi Alapítvány Horváth Aladár és munkatársai közreműködésével 2000. november 10-én Penészlek községben helyszíni tényfeltáró tevékenységet végzett roma személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények kapcsán. A szervezet és a tényfeltárással összefüggésben megjelent elektronikus és írott sajtó részére -a szolgálati és szakmai érdekek sérelme nélkül- a Nyírlugosi Őrs parancsnoka felvilágosítást adott.

- Túristvándi és Túricse Községekben a cigányság példaértékű módon támogatja a helyi önkor-mányzat munkáját. Ezekben a községekben a cigányságról elmondható, hogy közhasznú, illetve saját maguk által keresett munkájukból tartják fenn magukat. Például a nyári időszakban mezőgazdasági munkát végeznek.

- A megyében élő cigányságra jellemző az ingázás, közülük sok személy más megyében dolgozik, ott áll rendszeres foglalkoztatásban.

- A megyében kezdeményezik és támogatják a cigány etnikum által létrehozott polgárőr szervezeteket, a Megyei Polgárőr Szövetségbe történő beintegrálását. Több olyan polgárőr szervezet is működik már, amelynek roma személyek is tagjai A megalakult cigány polgárőr szervezetekben a rendőrség szakelőadói biztosítják a tevékenykedők szakmai képzését.

- Az ORFK 4/2000. sz. Intézkedése alapján az MRFK pályázatot írt ki a 2000/2001-es tanévre a cigány származású fiatalok továbbtanulásának támogatására. A támogatást a főkapitányság saját költségvetése terhére biztosítja a pályázatban felsorolt feltételek szerint. A meghirdetett pályázat kiírási feltételeinek a jelentkezők sajnos nem feleltek meg. A főkapitányság és az ORFK által meghirdetett pályázatok alapján az utóbbi években 6 roma fiatal kapott segítséget gimnáziumi tanulmányainak elvégzéséhez. Ez félévente kb. 80-90 ezer forint/fő támogatást jelent.

-Az MRFK és a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet PHARE pályázatára áldozatvédelem és áldozattá válás megelőzésére a cigány etnikum körében közvetítő szerepet vállalt, melynek résztvevői Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányságok is.

- A megyei Rendőr-főkapitányság és a Hollands Midden megyei Rendőr-főkapitányság vezetői az 1992 óta meglévő Együttműködési Megállapodást meghosszabbította. Ennek keretében a hollandok segítséget nyújtanak a Mátészalkai Rendőrkapitányság illetékességi területén élő kisebbségek által elkövetett bűncselekmények visszaszorítására, megelőzésére és az áldozattá válásuk elkerülésére irányuló projekt megvalósításában.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a M

A bejegyzés trackback címe:

https://etno.blog.hu/api/trackback/id/tr81569643

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Horváth József 2008.08.22. 12:47:13

Jonapot kivánok! Szeretnék én is rendöürnek jelentkezni! Érettségim nincs! De van több szakmám! Kömüves,, személy és vagyonör,, településkarbantartö Legyenek szivesek elmondani,, hogy hogyan jelentkezhetek? Interneten keresztül lehet e? Válaszukat elöre is köszönöm! Viszontlátásra

Kultúra

Esélyegyenlőség

Programajánló